En català:

En compliment de la Llei 34/2002, amb la darrera actualització, 09/05/2023, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ALBA NAVALES DURO, l’informa que és titular del lloc web: https://albaterapiesnaturals.com/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei,notifica les dades següents: CIF/NIF: 47832588Vi Domicili Social: C/ JOAN MARAGALL 34-36, 3-2. 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: albanavalesduro@gmail.com.

  1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés i ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de ALBA NAVALES DURO, atorga la condició d’Usuari, per la que s’accepten, en navegar pel web de ALBA NAVALES DURO, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de ALBA NAVALES DURO proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis de registre i contacte de ALBA NAVALES DURO per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ALBA NAVALES DURO, no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesives amb els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts per part d’altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware y software).

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies d’aquest web.

2. ACCÉS A RESSENYES D’USUARIS:

Pel Reial Decret Legislatiu-24/2021, de 2 de novembre, que modifica el text refós de la Llei general per la defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007.

Article 20.4, les practiques comercials en les quals un empresari web faciliti l’accés a les ressenyes dels consumidors i usuaris sobre béns i serveis, hauran d’incloure informació sobre el fet de què l’empresari garanteixi o no que aquestes ressenyes publicades han estat efectuades per part de consumidors i usuaris que han utilitzat o adquirit realment el bé o servei. A tals efectes, l’empresari haurà de facilitar informació clara als consumidors i usuaris sobre la manera en què es processen les ressenyes.

Els USUARIS tenen accés a escriure ressenyes de l’activitat i servei d’aquest web mitjançant un formulari explícit per fer-ho, i amb l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat accepten compartir les seves dades i imatge personal.

El contingut publicat, juntament amb el seu nom i foto de perfil, també pot aparèixer a llocs web de tercers que utilitzin widgets insertables de Google o l’API de Google Maps Platform i altres.

Si no vols compartir la teva experiència, imatges, vídeos ni la teva ubicació, no utilitzis aquest servei per a publicar-hi continguts.

En castellano:

En cumplimiento de la Ley 34/2002, con última actualización, 09/05/2023, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, ALBA NAVALES DURO, le informa que es titular de los sitios web: https://albaterapiesnaturals.com/. De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la mencionada Ley, notifica los siguientes datos: NIF/CIF: 47832588V,y domicilio social: C/ JOAN MARAGALL 34-36, 3-2. 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA). La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: albanavalesduro@gmail.com.

  1. USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

La navegación por acceso o uso de la página web y todos los subdominios y directorios incluidos bajo el mismo dominio, así como los servicios o contenidos que a través de él se puedan obtener y todos los portales de dominio propio bajo titularidad de ALBA NAVALES DURO, otorga la condición de Usuario, por la que se aceptan, al navegar por la página web de ALBA NAVALES DURO, todas las condiciones de uso que se establecen sin perjudicar la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.

Por eso, si las consideraciones detalladas en este aviso legal no son de su conformidad, rogamos no haga uso del portal, ya que cualquier uso que haga del mismo o los servicios y contenidos en él incluidos implicará la aceptación de los términos legales recogidos en este texto.

La página web de ALBA NAVALES DURO, proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de los sitios web. Esta responsabilidad se extenderá a: La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios de registro y contacto de ALBA NAVALES DURO, para acceder a determinados contenidos o servicios ofrecidos por la web.

El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por, ALBA NAVALES DURO no irán contra las disposiciones de estas cláusulas, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público que puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del funcionamiento de los sitios web. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos con fines ilícitos y prohibidos en este texto, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la entidad propietaria de la web pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del uso de la Web y de esta política de privacidad.

En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías de esta web.

2. ACCESO A RESEÑAS DE USUARIOS:

Por el Real Decreto Legislativo-24/2021, de 2 de noviembre, por el que se modificación del texto refundido de la Ley general para la defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007.

Artículo 20.4, las prácticas comerciales en las que un empresario web facilite el acceso a las reseñas de los consumidores y usuarios sobre bienes y servicios deberán contener información sobre el hecho de que el empresario garantice o no que dichas reseñas publicadas han sido efectuadas por consumidores y usuarios que han utilizado o adquirido realmente el bien o servicio. A tales efectos, el empresario deberá facilitar información clara a los consumidores y usuarios sobre la manera en que se procesan las reseñas.

Los USUARIOS, tienen acceso a escribir reseñas de la actividad y servicio de esta web mediante un formulario explicito para ello, y con la aceptación de esta Política de Privacidad aceptan compartir sus datos e imagen personal.

El contenido publicado, junto con tu nombre y foto de perfil, también puede aparecer en sitios web de terceros que utilicen widgets insertables de Google o la API de Google Maps Platform.

Si no quieres compartir tu experiencia, imágenes, vídeos ni su ubicación, no utilices este servicio para publicar contenido.