En català:

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ALBA NAVALES DURO no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços d’aquest web.

ALBA NAVALES DURO, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ALBA NAVALES DURO, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

ALBA NAVALES DURO, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al web https://albaterapiesnaturals.com/ no implica l’obligació per part de l’entitat de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’Usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció, desinfecció i protecció contra programes informàtics nocius.

ALBA NAVALES DURO, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest el portal web.

 1. PUBLICITAT

El Web https://albaterapiesnaturals.com/ podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

ALBA NAVALES DURO, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors d’aquesta pàgina web.

 1. MODIFICACIONS

ALBA NAVALES DURO, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària a ALBA NAVALES DURO.Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya: Reial Decreto Legislatiu 1/1996, darrera actualització 30/03/2023; Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de ALBA NAVALES DURO.

Així mateix, ALBA NAVALES DURO es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i ALBA NAVALES DURO, es regirà per la normativa espanyola vigent. Seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i ALBA NAVALES DURO, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

 1. RESERVA DE COOKIES

ALBA NAVALES DURO utilitza cookies i altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació mentre navegues. Aquestes tecnologies poden tenir diverses finalitats, com reconèixer un usuari i obtenir informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que en fem d’aquestes tecnologies es descriuen a la informació que recull la Política de Cookies. Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, ALBA NAVALES DURO informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes dades personals de l’usuari.

La informació de la nostra ‘Política de Cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al seu terminal i de la possibilitat de què tercers puguin accedir a la informació que aquestes emmagatzemen. Per això es va modificar l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136, i ara per la Guia de l’AEPD.

La darrera Guia sobre l’ús de cookies de l’AEPD, de juliol de 2023, que incorpora el criteri del Comitè Europeu en Protecció de Dades (CEPD), recull que les accions d’acceptar o rebutjar les cookies han d’estar al mateix nivell, sense que cap opció sigui més complicada que l’altra. En aquest sentit, l’usuari ha de poder acceptar o rebutjar de forma explícita l’ús de les cookies i rebre més informació sobre les mateixes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho vol, impedir-ne la instal·lació al seu disc dur.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que estableix l’RGPD-UE-2016/679;l’LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals; la Llei 34/2002, amb la darrera actualització, 09/05/2023, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic; i la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions, ALBA NAVALES DURO informa els usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals que l’entitat reculli mitjançant els formularis de registre o contacte de les seves pàgines. Aquesta obligació es mantindrà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

Consentiment del menor: Segons els articles 6.1.f i 8.1, de l’RGPD-UE-2016/679, i de l’article 84 (protecció dels menors a Internet) de l’LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, quan l’interessat sigui un menor de 16 anys no podrà donar el seu consentiment per a què un comerç online reculli les seves dades personals. Aquest tipus de tractament només es considerarà lícit si el consentiment el dóna o ho autoritza el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela del menor. En aquest sentit, el comerç ha de disposar dels mitjans per a obtenir el consentiment explícit dels pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic adreçat a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic, llevat que el menor hagi fet ja els 16 anys, que sí seria lícit el seu consentiment.

Consentiment de l’interessat: D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, i el Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, articles 5, 6, 7 i 13, demanem el seu consentiment per poder realitzar les comunicacions publicitàries o informatives sobre la nostra entitat que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà o no amb l’acceptació de la Política de Privacitat en l’esmentat check box al peu del formulari de registre i/o de contacte.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de ALBA NAVALES DURO, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ALBA NAVALES DURO, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que en conservi les dades personals; rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar-ne les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador de la pàgina o al correu electrònic albanavalesduro@gmail.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat. L’interessat té el dret de presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control, AEPD, ACPD i AVPD.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari de registre o de contacte.

Aquestes clàusules han estat elaborades per GRUP QUALIA, motiu pel qual se li atorga un certificat en format d’imatge digital perquè el pugui exposar al seu lloc web.

Actualitzada:22/02/2024

En castellano:

 1. POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

ALBA NAVALES DURO no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que pueda acceder el usuario a través de los enlaces establecidos en sus sitios web y declara que en ningún caso examinará ni ejercitará ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red.

Asimismo, tampoco garantiza la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder a través de los enlaces de esta web.

ALBA NAVALES DURO declara que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño que pueda derivarse de la navegación por su página web. En consecuencia,ALBA NAVALES DURO no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que pueda sufrir el usuario a causa de la navegación por Internet.

ALBA NAVALES DURO no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación, instalación o interrupción del servicio de la web durante la prestación del mismo o con carácter previo.

El acceso a la web https://albaterapiesnaturals.com/ no implica la obligación por parte de la entidad de controlar la ausencia de virus o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección y protección de programas informáticos dañinos.

ALBA NAVALES DURO no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documentos y/o ficheros de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio en este Portal web.

 1. PUBLICIDAD

La web https://albaterapiesnaturals.com/ podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en la web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación.

ALBA NAVALES DURO no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores en esta web.

 1. MODIFICACIONES

ALBA NAVALES DURO se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web, tanto en cuanto a los contenidos como por sus condiciones de uso o por las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de sus sitios web, de cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo que estén publicadas en la web y hasta que no sean modificadas por otras posteriores.

 1. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí mismos o como cesionaria, aALBA NAVALES DURO.

Serán, por tanto, obras protegidas con propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español y se les podrá aplicar tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España, Real Decreto Legislativo 1/1996, última actualización, 30/03/2023.

Directiva-UE-2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital.

Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización de la totalidad o parte de los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento explícito deALBA NAVALES DURO.

Así mismo,ALBA NAVALES DURO se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de estas condiciones.

 1. ACCIONES LEGAL, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre los usuarios yALBA NAVALES DURO se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que pueda surgir entre el usuario yALBA NAVALES DURO, los juzgados o tribunales del Partido Judicial de la localidad deCORNELLÀ DE LLOBREGAT.

 1. RESERVA DE COOKIES

ALBA NAVALES DURO utiliza cookies y otras tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Estas tecnologías pueden servir para finalidades diversas, como reconocer a un usuario y obtener información de sus hábitos de navegación. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen en la información de la Política de Cookies. Siguiendo la política de protección de datos de la entidad, ALBA NAVALES DURO informa que las cookies se asocian al usuario anónimo y a su ordenador y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.

La información de nuestra ‘política de cookies’ informa al usuario del tiempo que estas cookies permanecerán activas en el terminal del usuario y de la posibilidad de que terceros tengan acceso a la información que éstas almacenan. Por ello se modificó el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58 por la Directiva 2009/136, y ahora por la Guía de la AEPD.

La última Guía sobre el uso de cookies de la AEPD de julio de 2023, que incorpora el criterio del Comité Europeo en Protección de Datos (CEPD), que recoge las acciones de aceptar o rechazar las cookies, ambas acciones deben estar al mismo nivel, sin que sea más complicado rechazarlas o aceptarlas, el usuario tiene la posibilidad de aceptar o rechazar explícitamente el uso de las cookies y recibir más información de las mismas. Adicionalmente, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de manera que sea informado de la recepción de cookies, con la posibilidad, si así lo desea, de impedir que se instalen en su disco duro.

 1. POLITICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido por RGPD-UE-2016/679, la LOPD 3/2018, de Garantía de los Derechos Digitales, la Ley 34/2002, con la última actualización, 09/05/2023, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, ALBA NAVALES DURO informa a los usuarios de sus websites de que estamos obligados a guardar secreto profesional sobre los datos personales recabados por la entidad mediante los formularios de registro o contacto en sus páginas. Esta obligación continuará incluso después de haber finalizado nuestra relación comercial o contractual, y en ningún caso podremos hacer públicos los datos personales de los visitantes y clientes a la web sin su consentimiento.

Consentimiento del menor: Según el artículo 6 apartado f, y el artículo 8, apartado 1, del RGPD-UE-2016/679, y por la LOPD-3/2018, de Garantía de los Derechos Digitales en su artículo 84, (protección de los menores en Interne), exponen que cuando el interesado sea un menor de 16 años, no podrá prestar su consentimiento para que un comercio online recoja sus datos personales, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular o titulares de la patria potestad o tutela sobre el menor, deben disponer de los medios para obtener el consentimiento explícito de sus padres o tutores; por ejemplo, mediante un mensaje de correo electrónico dirigido a alguno de ellos que contenga un enlace a un formulario electrónico, salvo que el menor tenga como mínimo 16 años cumplidos que será licito su consentimiento.

Consentimiento de los interesados: De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, y por el RGPD-UE-2016/679, artículos, 5, 6, 7 y 13, pedimos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias o información de nuestra entidad que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Este consentimiento lo otorgará, o no, mediante la aceptación de la Política de Privacidad en el citado check o Botón, al pie del formulario de registro y/o contacto.

Estos datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del administrador de la web de ALBA NAVALES DURO con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo, ALBA NAVALES DURO informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserven los datos personales, rectificación, que permite corregir errores en los datos personales, modificar los que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales, y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos personales que haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección del administrador de esta web o al Correo electrónico albanavalesduro@gmail.com, ​​aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad. Los interesados podrán presentar reclamación ante la Autoridad de Control, AEPD, ACPD y AVPD.

El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado obligatoriamente a que haya leído/aceptado la Política de Privacidad, mediante un check box obligatorio al pie del formulario de registro o contacto.

Estas cláusulas han sido elaboradas por GRUP QUALIA, por lo que se le otorga un certificado en formato de imagen digital para que pueda exponerlo en su sitio web.

Actualizada:22/02/2024.