En català:

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ALBA NAVALES DURO, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.


Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.


ALBA NAVALES DURO, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ALBA NAVALES DURO, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

ALBA NAVALES DURO, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al web: www.albaterapiesnaturals.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

ALBA NAVALES DURO, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

2. PUBLICITAT

El Web: www.albaterapiesnaturals.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

ALBA NAVALES DURO, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3. MODIFICACIONS

ALBA NAVALES DURO, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària a ALBA NAVALES DURO. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya: Reial Decret Legislatiu 1/1996 i posteriors modificacions; Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.


Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de ALBA NAVALES DURO.

Així mateix, ALBA NAVALES DURO es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

5. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES


www.albaterapiesnaturals.com compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb l’LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUPO QUALIA, fet pel qual se li atorga un certificat en format d’imatge digital perquè pugui exposar-lo al seu lloc web.

6. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i ALBA NAVALES DURO, es regirà per la normativa espanyola vigent. Seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i ALBA NAVALES DURO, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

7. RESERVA DE COOKIES

ALBA NAVALES DURO, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar-ne la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ALBA NAVALES DURO, informa que les cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’Usuari.

En aquest sentit, d’acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea d’1 d’octubre de 2019, i per la Guia de l’AEPD, de juliol 2020, la nostra ‘política de cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al terminal de l’usuari i de la possibilitat de què tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

Arrel d’aquesta sentència i de la Guia de l’AEPD, de juliol 2020, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les cookies i de rebre més informació sobre les mateixes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. En aquest sentit, per accedir als llocs web de ALBA NAVALES DURO, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, i l’LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, de 9 de maig,  ALBA NAVALES DURO, informa als Usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals. Només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de ALBA NAVALES DURO, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ALBA NAVALES DURO, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades; rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador de la pàgina o al correu electrònic albanavalesduro@gmail.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat.


Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.


D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà o no amb l’acceptació de la Política de Privacitat en l’esmentat check box al peu del formulari.

En castellano:

 1. POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
  ALBA NAVALES DURO no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que pueda acceder el usuario a través de los enlaces establecidos en sus sitios web y declara que en ningún caso examinará ni ejercitará ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red.
  Asimismo, tampoco garantiza la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder a través de los enlaces.
  ALBA NAVALES DURO declara que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño que pueda derivarse de la navegación por sus páginas web. En consecuencia, ALBA NAVALES DURO no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que pueda sufrir el usuario a causa de la navegación por Internet.
  ALBA NAVALES DURO no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación, instalación o interrupción del servicio de la web durante la prestación del mismo o con carácter previo.
  El acceso a la web: www.albaterapiesnaturals.com no implica la obligación por parte de la empresa de controlar la ausencia de virus o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.
  ALBA NAVALES DURO no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documentos y/o ficheros de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio en el Portal.
 2. PUBLICIDAD
  La web: www.albaterapiesnaturals.com podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en la web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación.
  ALBA NAVALES DURO no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.
 3. MODIFICACIONES
  ALBA NAVALES DURO se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de sus sitios web, tanto en cuanto a los contenidos de los sitios web como por sus condiciones de uso o por las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de sus sitios web, de cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo que estén publicadas en la web y hasta que no sean modificadas por otras posteriores.
 4. PROPIEDAD INTELECTUAL
  Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí mismos o como cesionaria, a ALBA NAVALES DURO. Serán, por tanto, obras protegidas con propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español y se les podrá aplicar tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España, Real Decreto Legislativo 1/1996 y posteriores modificaciones.
  Directiva-UE-2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital.
  Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización de la totalidad o parte de los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento explícito de ALBA NAVALES DURO.
  Así mismo, ALBA NAVALES DURO se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de estas condiciones.
 5. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO LSSI-CE Y PROTECCIÓN DE DATOS
  www.albaterapiesnaturals.com cumple con la normativa de Protección de Datos vigente y con la LSSI-CE, y ha sido asesorada en estas normativas por GRUPO QUALIA, por lo que se le otorga un certificado en formato de imagen digital para que pueda exponerlos en su sitio web.
 6. ACCIONES LEGAL, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
  La relación entre el usuario y ALBA NAVALES DURO se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que pueda surgir entre el usuario y ALBA NAVALES DURO, los juzgados o tribunales del Partido Judicial de la localidad de CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
 7. RESERVA DE COOKIES
  ALBA NAVALES DURO se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por sus sitios web para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, ALBA NAVALES DURO informa que las cookies se asocian al usuario anónimo ya su ordenador y no proporcionan por sí mismas ni el nombre ni los apellidos del usuario.

  En este sentido, de acuerdo con la sentencia de la Gran Sala de Justicia de la Unión Europea, de 1 de octubre de 2019, y por la Guía de la AEPD de julio de 2020, nuestra ‘política de cookies’ informa al usuario del tiempo que estas cookies permanecerán activas en el terminal del usuario y de la posibilidad de que terceros tengan acceso a la información que éstas almacenan. Esta sentencia modifica el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58 por la Directiva 2009/136.
  A raíz de esta sentencia y del contenido de la Guía de la AEPD de julio de 2020, el usuario tiene la posibilidad de aceptar o rechazar explícitamente el uso de las cookies y recibir más información de las mismas. Adicionalmente, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de manera que sea informado de la recepción de cookies, con la posibilidad, si así lo desea, de impedir que se instalen en su disco duro. En este sentido, para acceder a los sitios web de ALBA NAVALES DURO, no es preceptiva la instalación de cookies.
  El usuario se compromete a abstenerse de reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
 8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL
  De conformidad con lo establecido por Reglamento General-UE-2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado el 27 de abril de 2016, la LOPD 3/2018, de Garantía de los Derechos Digitales, la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, de 9 de mayo, ALBA NAVALES DURO informa a los usuarios de sus websites de que estamos obligados a guardar secreto profesional sobre los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas, esta obligación continuara incluso después de haber finalizado nuestra relación comercial o contractual, y en ningún caso podremos hacer públicos los datos personales de los visitantes y clientes a la web sin su consentimiento. Los menores de 14 años no pueden prestar su consentimiento para que un comercio recoja y trate sus datos personales; solo sus representantes legales (padres o tutores) son quienes pueden hacerlo en su nombre. Aquellos comercios que necesiten tratar datos de menores de 14 años, deben disponer de los medios para obtener el consentimiento de sus padres o tutores, por ejemplo, mediante un mensaje de correo electrónico dirigido a alguno de ellos que contenga un enlace a un formulario electrónico. No se puede pedir a los menores de 14 años datos sobre el ámbito familiar, siendo la única excepción los datos de identificación y contacto de los padres o tutores.
  Estos datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del administrador de la web de ALBA NAVALES DURO con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo, ALBA NAVALES DURO informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserve los datos, rectificación, que permite corregir errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales, y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos personales que haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección del administrador de esta web o al Correo electrónico: albanavalesduro@gmail.com, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.
  Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.
  El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado obligatoriamente a que haya leído/aceptado la Política de Privacidad, mediante un check box obligatorio al pie del formulario.
  De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Este consentimiento lo otorgará, o no, mediante la aceptación de la Política de Privacidad en el citado check box al pie del formulario.